Om du på ett eller annat sätt arbetar med unga personer så har du både en direkt och indirekt inverkan på dessa personers liv. De du möter kanske ser dig som en förebild där de vill agera och ta efter dina beteenden.  Även om du inte själv känner dig som en förebild i alla situationer så kan du ändå uppfattas som det av dem du möter. Ditt sätt att bete dig har således stor betydelse för andra.

Att ses som en förebild och föregå med gott exempel i olika situationer är en viktig del i ledarrollen, inte minst om du arbetar som ledare i idrottssammanhang.

Du ska leda din grupp, kanske visa hur olika uppgifter eller tekniker ska utföras, finnas till hands och även ha koll på deltagarnas prestationer utifrån deras egna förutsättningar och färdigheter. Det ingår alltså mycket i ledarrollen och det innefattar också krav på förmågan att ha koll på deltagarnas välmående både privat och prestationsmässigt.

Forskning idrott & ätstörningar

Den forskning som finns inom idrott och ätstörningar visar att en ledare som arbetar inom idrotten har en viktig roll för att upptäcka en ätstörning i ett så tidigt skede som möjligt. Tidig upptäckt och rätt vårdinsatser gör att prognosen för att tillfriskna från en ätstörning blir bättre.

Just inom idrotten kanske du kommer extra nära dina utövare vid tillfällen när det är tävling, uppvisning eller mer intensiv träning. Personer som har ett starkt idrottsintresse tenderar också att göra det till en livsstil. En stor del av livet handlar om och kretsar kring idrotten och den egna prestationen.  Då blir det som ledaren säger och gör av stor vikt för utövaren. Det kan hända att dina utövare ser dig som förebild och vill uppnå samma resultat som du gjort i din karriär, vara lika framgångsrik som du, ta efter dina kroppsliga eller fysiska kvaliteter eller ta efter andra typer av beteenden. Det är viktigt att du som ledare är medveten om den inverkan du har så att du leder hälsosamt och kan upptäcka ett komplicerat förhållande till mat så tidigt som möjligt.

Hälsosamt ledarskap

Vad ska du som ledare ha koll på för att leda hälsosamt och inte uppmuntra till ett ohälsosamt förhållande till kropp och mat?

En viktig tumregel är att det ska vara en bra balans mellan

  • mat
  • vila
  • prestation

 

Lars Rydberg säger i sin bok ”Att vara tränare” (2005), att motion och kost ibland får ett för stort fokus i idrottssammanhang, till exempel genom uttrycket att ”bara man äter rätt och motionerar så blir allting bra”. Rydberg menar att risken med det resonemanget är att den fysiska aspekten blir ett mål istället för ett medel för att nå målet. Det gäller istället att fokusera på det som utövaren faktiskt kan påverka, som till exempel ett annat träningsupplägg istället för fysiska aspekter som det inte går att ändra på och som man är född med.

Hälsosamt ledarskap innefattar att kunna förmedla en bra balans mellan mat, vila och träningsmängd utan att det ska få följder på prestation och mål med idrottandet. Det ingår också som tränare att använda rätt pedagogik för att nå målet med träningen så att dialog och motivation fungerar positivt för deltagarna, istället för tvärtom.

Gå vidare till