Frågor och svar om ätstörningar

Drabbar en ätstörning bara tjejer/kvinnor/flickor?
Ca 5-10 % av de som får en ätstörningsdiagnos är män! Mörkertalet är fortfarande stort när det gäller män/killar/pojkar. Det kan bero på att det är svårt att få dem att söka hjälp. En orsak till det kan vara en gängse uppfattning om att en ätstörning bara drabbar tjejer eller kvinnor. Det skulle då göra att killar/män inte vill eller vågar förknippas med problematiken och därmed inte söker hjälp.

Hur många personer lider av en ätstörning?
Enligt Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) är det ca 100 000 personer i Sverige som lider av en diagnostiserad ätstörning. Men mörkertalet kan vara stort eftersom alla inte söker hjälp.

Stockholms läns landsting skriver i sitt regionala vårdprogram (2009) att de uppskattar att ca 20 000 flickor/kvinnor i Stockholms län lider av någon form av ätstörning. I de här siffrorna behandlas ca 2000 inom ätstörningsvården och 1000 personer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Därmed förstår man att mörkertalet måste vara stort eftersom alla inte söker den hjälp som går att få.

Hur ser ätstörningar ut i andra länder?
Fram till nu har forskare inom området trott att stört ätbeteende är som högst i de högindustrialiserade västländerna. Det skulle bero på västvärldens kulturella normer, som exempelvis de kroppsideal som eftersträvas från mode- och bantningsbranschen. De skulle ses som en bidragande orsak till ätstörningar. Men nyare forskning säger att ätstörningar ökar dramatiskt i andra delar av världen också, till exempel södra Asien och Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Till en början kopplades de orsakerna ihop med en ökad identifikation med västvärldens kulturella normer. Men istället har det med orsaker som ökad konsumtion, förändrade könsroller, ökande individuellt utanförskap och att kollektivistiska mönster ersätts av individualistiska (Nasser, 2009).

Grogrunder för att utveckla en ätstörning

Det finns inga givna orsaker till varför en person utvecklar en ätstörning utan det beror ofta på ett samspel av olika faktorer. Men experter säger att det finns vissa ”grogrunder” för att utveckla en ätstörning som.

  • En persons självbild
  • Upplevelser under uppväxten
  • Familjefaktorer
  • Ärftliga faktorer så som biologiska och genetiska
  • Samhällets skönhetsideal
  • Kroppens egna reaktioner på bantning
  • Riskgrupper inom vissa idrotter

 

Ätstörningar förknippas ofta med en psykiatrisk samsjuklighet, vilket innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Det kan till exempel vara en ätstörning i kombination med ångest, depression eller en personlighetsstörning.

Det är viktigt att komma ihåg att en ätstörning kan ta sig olika uttryck. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt, den är inte kopplat till ett speciellt kön och syns inte alltid utanpå. Det är viktigt att känna till i arbetet med att upptäcka, förebygga och behandla ätstörningar.

Det som däremot är gemensamt för alla som har ett komplicerat förhållande till mat är att det medför stort lidande både fysiskt och psykiskt. Och med tidigare upptäckt och rätt vårdinsatser desto bättre prognoser för tillfrisknande.

 

 Gå vidare till